logo debieb

In dit onderzoek werd gekeken naar de betrokkenheid van de Panelleden bij De Bieb. In hoeverre willen de Panelleden zich inzetten voor De Bieb in de vorm van geld of tijd?
Panelleden, bedankt voor uw bijdrage!

Betrokkenheid

Uit het onderzoek blijkt dat de Panelleden van De Bieb momenteel enigszins zijn betrokken in de vorm van ondersteuning en hulp. Ze zijn enthousiast over De Bieb en er is ook enige bereidheid om in de toekomst te ondersteunen. De belangrijkste drijfveren voor betrokkenheid zijn het voortbestaan van De Bieb, maatschappelijke betrokkenheid en sociale contacten.
Ruim 40% van de panelleden die zich zouden willen inzetten voor De Bieb, verwachten hier niets voor terug. Als men wel iets terugverwacht, is dat vooral in de vorm van een bedankje. Ca. 20% geeft aan geen voorkeur te hebben voor iets specifieks, maar het wel leuk te vinden om iets voor hun inzet terug te ontvangen.

In ruil voor hun inzet bieden wij onze vrijwilligers een gratis Bieb-abonnement en voor verschillende functies ook een bescheiden vergoeding. Eén keer per jaar organiseert De Bieb een bijeenkomst voor alle vrijwilligers en ontvangt iedere vrijwilliger een kerstpakket. Daarnaast organiseren we maandelijks het Vrijwilligerscafé.

Hulp bij activiteiten

12% van de Panelleden is bereid om te helpen bij projecten of activiteiten en zou hierbij in de toekomst willen helpen. Dit is dan vooral op het gebied van laaggeletterdheidbestrijding en leesbevordering voor kinderen. Donaties zijn de minst aantrekkelijke manier van ondersteuning. Slechts 4% zou De Bieb financieel willen ondersteunen, al zou ruim 25% dit ‘misschien’ willen doen. Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan leesbevordering, tegengaan van laaggeletterdheid en eenzaamheid en het verbeteren/uitbreiden van de collectie.

We zijn heel blij te horen dat panelleden bereid zijn om te helpen bij projecten of activiteiten. Wij maken al jaren dankbaar gebruik van vrijwilligers voor meerdere projecten/diensten en we zijn altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen bij het tegengaan van laaggeletterdheid en leesbevordering onder jeugd en jongeren. U leest alles over onze vrijwilligersfuncties en ons beleid op debieb.nl/vrijwilligersU helpt De Bieb in stand houden door een betaald abonnement te nemen/voort te zetten.

Vriendenabonnement

18% is positief over het idee van een vriendenabonnement, iets meer dan de helft spreekt dit niet aan. Het spreekt vooral aan omdat men De Bieb in stand wil houden en erbij betrokken wil worden. BiebPanelleden die minder positief zijn, geven aan dat de gemeente voldoende geld hoort te geven, dat het abonnement al duur genoeg is en dat het voor hen niet interessant is om als dank met korting aan activiteiten te mogen deelnemen.
Zo'n 30% van de panelleden ziet De Bieb als een soort ‘goed doel’. Redenen waarom de bibliotheek wel als goed doel gezien wordt, zijn dat de bibliotheek mogelijkheden biedt tot leren en ontwikkeling en toegankelijk is voor iedereen. 30% van de panelleden ziet de bibliotheek niet als goed doel. Redenen waarom de bibliotheek niet gezien wordt als goed doel, zijn onder andere dat men betaalt voor de dienstverlening en dat het een basisvoorziening is die in stand gehouden moet worden door de overheid.

Leden van De Bieb krijgen, naast toegang tot de complete collectie en voorzieningen, korting op cursussen van De Bieb. Ook krijgt u als lid korting bij het Zaantheater en Pathé Zaandam. Wij hadden in het verleden een Vriendenabonnement, hier was echter te weinig animo voor. Door een betaald abonnement te nemen/voort te zetten helpt u De Bieb in stand houden!

Sponsoring

Ruim 40% vindt sponsoring door commerciële bedrijven passend bij de bibliotheek, al moet de onafhankelijkheid van De Bieb wel gewaarborgd worden en moet de sponsor ook een maatschappelijke missie hebben.

Wij hebben sponsoring in het verleden geprobeerd voor verschillende grote projecten. Het bedrijfsleven vindt echter dat de bibliotheek een basisvoorziening is die uit overheidsmiddelen betaald hoort te worden.