logo debieb

Dit onderzoek had als onderwerp 'Activiteiten en Samenwerkingspartners' en we bedanken onze panelleden weer hartelijk voor hun bijdrage. 

Dit onderzoek bleek, net als het onderzoek uit 2013, voor ons relatief weinig aanknopingspunten voor verbetering te bieden. Al sinds 2009 hebben we in overleg met de gemeente Zaanstad bijna alle georganiseerde activiteiten afgebouwd om bezuinigingen op te vangen. Ook bij de recente bezuinigingen van 2015 (van maar liefst 25% van het totale subsidiebedrag) hebben we weer afspraken met de gemeente gemaakt over waar we subsidiegeld aan mogen besteden. Wij kiezen er dan ook bewust voor dat de activiteiten die wij organiseren zich richten op de meest kwetsbare doelgroepen: 

1. Jeugd en jongeren
2. Kwetsbare groepen zoals laaggeletterden, volwassenen die buiten het arbeidsproces staan en senioren

1. Activiteiten

8 % van de BiebPanelleden van de Zaanstreek heeft in de afgelopen 12 maanden een activiteit van de bibliotheek bezocht. Dat is vergelijkbaar met bijna drie jaar geleden (2013). Van het beperkte aantal leden dat activiteiten heeft bezocht, zou een behoorlijk deel ze niet aanbevelen aan familie en vrienden. Argumentatie is dat de activiteiten niet interessant zijn, mensen geen tijd hebben en de panelleden zelf ook niet goed op de hoogte zijn van het aanbod. Over de frequentie waarmee De Bieb activiteiten organiseert hebben de meeste panelleden dan ook geen mening, wanneer leden wel een mening hebben vinden ze de frequentie precies goed. 

In de Zaanstreek zijn de tentoonstellingen c.q. kunstexposities favoriet om te bezoeken. Leden in de Zaanstreek doen vooral voor de ontspanning mee aan activiteiten, hetgeen ook wel blijkt uit het vele tentoonstellingenbezoek. Zo’n 60% van de leden vindt het gebouw en de ruimte van de bibliotheek, en dan vooral De Bieb Zaandam en Krommenie, geschikt als locatie voor allerlei activiteiten. Dat geldt zowel voor bezoekers als voor niet- bezoekers van activiteiten. 

We zijn blij te horen dat tentoonstellingen nog steeds in de smaak vallen, ook in 2016 blijven we gratis ruimte bieden aan exposanten in De Bieb Zaandam en Krommenie.
Onze activiteiten richten zich, een enkele uitzondering daargelaten, vooral op de meest kwetsbare doelgroepen en bestaan uit:
1. Leesbevordering voor de jeugd en jongeren
2. Toegang bieden tot (digitale)informatie voor kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden, senioren en volwassenen die buiten het arbeidsproces staan

U leest hier meer over in ons Beleidsplan 2016.

2. Redenen niet deelnemen aan activiteiten

Er is een relatief grote groep panelleden die niet deelneemt aan activiteiten van de bibliotheek. Naar eigen zeggen vooral vanwege gebrek aan tijd en interesse. Een aantal leden zegt ook dat ze niet op de hoogte waren van de activiteiten. Dit zien we ook terug in het feit dat niet-deelnemers aangeven onbekend te zijn met de frequentie waarmee de bibliotheek activiteiten organiseert. 

Enkele quotes van leden die niet hebben meegedaan aan activiteiten: 
“Druk bezig met andere dingen en ik was niet op de hoogte dat er wat was...” 
“Geen interesse; ben er trouwens ook niet van op de hoogte.” 
“Ik weet niet eens wanneer er wat te doen is. Hoe kan ik hier achter komen?.” 
“In de bieb bij mij op de hoek worden geen activiteiten georganiseerd en over de andere activiteiten weet ik niets, geen info hierover gelezen of gehad. Er wordt wel voorgelezen aan jonge kindjes. Hier zijn wij jaren heen geweest maar mijn dochter is nu ouder.”

Wij streven naar optimale publiciteit om (meer) bekendheid met de activiteiten te realiseren. Daarvoor maken we gebruik van allerlei kanalen en middelen: o.a. de website, Facebook en Twitter, persberichten en flyers en posters in De Bieb en bij onze samenwerkingspartners (zie punt 5 Samenwerkingspartners).

De prijs kan ook een reden of een belemmering zijn om niet of beperkt deel te nemen aan activiteiten. Voor niet-deelnemers lijkt dat niet echt het geval, want maar een klein deel zegt dat de prijs een belemmering is (11%), of men is niet bekend met de prijs.

Veruit de meeste van onze activiteiten zijn gratis. Voor de activiteiten die dat niet zijn hoeven we dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilliger slechts een bescheiden bijdrage te vragen en krijgen leden van De Bieb korting.

BiebPanel leden van De Bieb hebben een duidelijke voorkeur voor de zaterdag- en zondagmiddag. De doordeweekse ochtend en de avonden in het weekend zijn het minst populair, al verschilt dit per doelgroep. Ouderen bijvoorbeeld hebben duidelijk minder voorkeur voor de weekendochtenden en -middagen en doordeweekse avonden. 

Wij houden waar mogelijk bij de inplanning van activiteiten rekening met (de favoriete dagdelen van) de doelgroep op wie de activiteit gericht is. Veel van onze activiteiten vinden dan ook plaats op doordeweekse dagen in de ochtend/begin van de middag en tijdens schooltijd. 

3. Ideeën voor activiteiten

BiebPanelleden gaven op de vraag om activiteiten te noemen die interessant voor hen zijn allerlei suggesties; enkele verrassende ideeën (zoals abseilen), maar veelal bestaande activiteiten als lezingen door bekende schrijvers, films, boekbesprekingen, etc.

Dezelfde activiteiten komen ook terug als men kan kiezen uit een lijst met activiteiten. Het meest interessant voor leden zijn dan presentaties van schrijvers (vooral bekende schrijvers), tentoonstellingen, cursussen en informatieve lezingen over een bepaald thema. Een spreekuur of loket in de bibliotheek is het minst interessant. De interesse voor bepaalde activiteiten is in 2015 redelijk vergelijkbaar met die in 2013. Wel lijkt er nu meer interesse in workshops, muziekoptredens en filmvertoningen, en juist wat minder in voorlezen en leesclubs. 
Als het gaat om onderwerpen die bij een activiteit centraal staan, dan zijn allerlei onderwerpen interessant. De meeste interesse is er voor literatuur, kunst & cultuur, geschiedenis en plaatselijke onderwerpen. Het minst favoriet zijn de onderwerpen sport & spel, persoonlijke verzorging en werk & loopbaan. Er is ten opzichte van 2013 weinig veranderd in de voorkeur voor onderwerpen, alleen de interesse voor het onderwerp literatuur en reizen lijkt wat afgenomen. 

In het verleden hebben we presentaties van een auteur over een nieuw boek georganiseerd. Dit is een relatief dure activiteit en er komen zonder uitzondering zeer weinig tot geen mensen op af.
Met de drie gemeenten zijn we overeengekomen welke kerntaken wij voor hen blijven uitvoeren. Dat betekent ook dat we ons expliciet uitspreken over wat niet meer tot onze kerntaken behoort. Wij richten ons niet meer actief op goed opgeleide volwassenen met betaald werk die zichzelf prima kunnen redden. De (inloop)spreekuren, trainingen en cursussen en andere activiteiten die wij aanbieden zijn dan ook gericht op de jeugd en jongeren, laaggeletterden, volwassenen die buiten het arbeidsproces staan en senioren. U leest hier meer over in ons Beleidsplan 2016.

4. Voordeel met je BiebPas

De bekendheid van Voordeel met je Biebpas en het gebruik ervan is nog steeds vrij beperkt. Ten opzichte van het BiebPanel onderzoek uit 2012 is de bekendheid van Voordeel met je Biebpas gelijk gebleven; het gebruik is wel wat toegenomen.

Om meer bekendheid te geven brengen we Voordeel met je Biebpas de komende maanden meer onder de aandacht bij onze leden. Ook wordt gekeken hoe dit op de in ontwikkeling zijnde nieuwe site een prominentere plek kan krijgen. 

5. Samenwerkingspartners

Leden van het BiebPanel van De Bieb voor de Zaanstreek denken dat hun bibliotheek vooral samenwerkt met andere bibliotheken, de gemeente en scholen. Bijna 30 procent van de panelleden geeft ook aan niet te weten met welke partijen de bibliotheek samenwerkt. 
Het meest waardevol vindt men de samenwerking van de bibliotheek met andere bibliotheken. Eveneens waardevolle partners zijn: scholen, kunstuitleen, musea en de boekhandel. In de perceptie van leden is de bibliotheek dus nog steeds een culturele en kennis organisatie, gezien de genoemde partners. 
Partners zijn volgens de BiebPanelleden meer van waarde voor de maatschappij dan voor het individu. De waarde voor de samenleving ligt met name in kennis- en informatie-uitwisseling en in de laagdrempeligheid van de bibliotheek. Voor zichzelf ziet men vooral als voordeel een gevarieerder aanbod van boeken en activiteiten, door samenwerking met andere bibliotheken; en meer kennis en informatie in de bibliotheek. 

We werken intensief samen met verschillende (lokale) partners:

 • Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
 • Sociale Wijkteams
 • FluXus
 • Pathé Zaandam
 • Zaantheater
 • Gemeenten 
 • UWV 
 • SVB
 • Digisterker
 • Senioren vereniging(en)
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • Levende Sollicitatiegids
 • Visio
 • Andere bibliotheken

Onze partners hebben op de nieuwe site een prominentere plek want we zijn erg blij met de samenwerking!