logo debieb

In dit BiebPanel onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van De Bieb voor de Zaanstreek de informatievoorziening van de bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd. 

De communicatie van de Bieb voor de Zaanstreek wordt over het geheel genomen positief beoordeeld, maar wel wat minder positief dan vergeleken met 2012. De meerderheid van de leden is tevreden met de communicatie vanuit de bibliotheek. Hoewel moderne communicatiemiddelen zoals social media in opkomst zijn, zoeken leden algemene informatie nog het liefst via de website, en persoonlijk relevante informatie via de mail, medewerkers en/of de website. Men wil van de bibliotheek bij voorkeur informatie ontvangen via e-mail, en algemene informatie ook via de website en de digitale nieuwsbrief. De website, e-mail en de nieuwsbrief blijven dus de belangrijkste communicatiemiddelen. 

Rol medewerkers

Als het gaat om het zoeken naar persoonlijk relevante informatie dan spelen de bibliotheekmedewerkers nog altijd een essentiële rol. De panelleden hebben er niet zozeer behoefte aan om actief met informatie te worden benaderd door bibliotheekmedewerkers, maar willen wel graag dat er medewerkers beschikbaar zijn om vragen te bentwoorden wanneer zij daar behoefte aan hebben. 

Wij zijn ons bewust van het feit dat klanten zich soms tot een bibliotheekmedewerker willen wenden met vragen over persoonlijk relevante informatie en waarde hechten en behoefte hebben aan persoonlijke aanspreekpunten in de bibliotheek. Realiteit is echter dat er steeds minder personeel beschikbaar is en dat De Bieb tijdens de onbemande uren alleen voor selfservice geopend is. Wij blijven binnen de mogelijkheden die wij hebben wel streven naar verbetering op dit gebied. Aan de hand van specifieke voorbeelden uit de praktijk kijken wij constant samen met de medewerkers hoe de houding en manier van optreden van de medewerkers verbeterd kan worden.

De website

Leden van De Bieb voor de Zaanstreek beoordelen de website redelijk goed met een 7,4, dit is iets minder goed dan in 2014. Ze gebruiken de website vaak om informatie te krijgen over de bibliotheek. Uit dit BiebPanel onderzoek blijkt dat de website van De Bieb voor de Zaanstreek vaak niet goed werkt via een mobiele telefoon. 
85% van de gebruikers van de website zou graag de aanwinsten terugvinden op de mobiele site. Die staan ook prominent op de website van de bibliotheek weergegeven. Ook reviews van boeken, leestips en activiteiten zijn aspecten die panelleden graag terugzien op de website. Uit de verbetersuggesties van de leden komt naar voren dat de zoekfunctie niet altijd even goed werkt. 

Wij nemen in 2016 een hele nieuwe website in gebruik. Een verbeterde functionaliteit/leesbaarheid van de website op de smartphone is een van de voorwaarden en wij bekijken welke resultaten van dit onderzoek verder handvatten geven om een optimale website te ontwerpen die past bij het beleid van De Bieb in 2016

Digitale nieuwsbrief

Ook de digitale nieuwsbrief wordt redelijk goed beoordeeld. Het percentage panelleden dat de digitale nieuwsbrief ontvangt, ligt echter ver onder het gemiddelde in het totale Panel. Panelleden gebruiken de digitale nieuwsbrief vaak om zich te informeren over de bibliotheek. In dit onderzoek zien we dat redelijk veel bibliotheekleden niet weten hoe ze zich moeten inschrijven voor een nieuwsbrief of niet weten dat de bibliotheek een nieuwsbrief heeft. Een grote groep bibliotheekleden geeft aan geen voorkeur te hebben voor een formele of informele toon van mails en nieuwsbrieven.

De afgelopen maanden hebben wij geen digitale nieuwsbrief verstuurd. De verwachting is dat de nieuwsbrief binnenkort weer verzonden zal worden en hiervoor zal reclame worden gemaakt op Twitter en op de site. 
Wij kiezen bewust voor verschillende manieren van aanspreken per doelgroep (kinderen/jongeren en volwassenen) en spreken volwassenen formeel aan met 'u'. 

Social media

Panelleden zijn veelal actief op social media. Ten opzichte van 2012 zijn panelleden vaker actief en verwachten ze ook vaker dat de bibliotheek actief is op social media. 

De Bieb is actief op Twitter (@BiebZaanstreek) en gebruikt Twitter om klanten te infomeren over activiteiten, nieuwtjes, acties en aanwinsten. Ook horen we via Twitter van klanten waneer ze (on)tevreden over onze dienstverlening zijn.

E-mails 

Bibliotheekleden waarderen de inleverattenties en reserveringsberichten van de bibliotheek bijzonder. Meer algemene mails, zoals enquêtes of verjaardag mails, worden iets minder gewaardeerd. 

We zijn blij te horen dat de gratis inleverattenties en reserveringsberichten per mail worden gewaardeerd!