Algemene voorwaarden

Toegang

Alle vestigingen van De Bieb voor de Zaanstreek zijn vrij toegankelijk. 
Alle klanten kunnen gratis artikelen inzien en informatie vragen. Gratis gebruik maken van computers en computerbestanden kan mits men in het bezit is van een geldig abonnement. Voor het inzien van sommige artikelen of gebruik van specifieke apparatuur kan om legitimatie worden gevraagd.
De eigendommen van De Bieb zijn beveiligd tegen diefstal. De klant geeft bij voorbaat toestemming tot tassencontrole door het personeel. 
Een bezoeker die zich niet gedraagt naar de aanwijzingen van het personeel of die de bepalingen van deze algemene voorwaarden overtreedt kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd.
Om het verblijf in de bibliotheek zo aangenaam mogelijk te maken mag gedrag van bezoekers andere bibliotheekbezoekers niet hinderen en verwachten wij wederzijds respect tussen de bezoekers onderling en tussen bezoekers en medewerkers.
Van iedere vorm van agressie, geweld of diefstal doet De Bieb aangifte. 
Het is niet toegestaan om in De Bieb alcoholische dranken te nuttigen, te roken en/of verdovende middelen te gebruiken.

Inschrijven

Iedereen met een vast woonadres kan als klant bij een vestiging van De Bieb worden ingeschreven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Een geldig legitimatiebewijs is een niet verlopen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Bij inschrijving van een persoon jonger dan 14 jaar is toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger. Personen vanaf 14 jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. 
Een adreswijziging of een wijziging van het e-mailadres dient zo snel mogelijk aan De Bieb te worden doorgegeven. Eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een wijziging in het (e-mail)adres zijn geheel voor rekening en risico van de klant.
Door inschrijving verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord met de algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op de website van De Bieb.

Klantenpas

De klantenpas is strikt persoonlijk. Bij diefstal of verlies van de klantenpas dient De Bieb onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Tot het moment van melden is de klant aansprakelijk voor alle gevolgen van misbruik door derden. Bij verlies of beschadiging kan tegen betaling een duplicaat klantenpas worden verkregen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 
De Bieb is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling de klantenpas van een pashouder te blokkeren wanneer meer dan het toegestane te betalen bedrag openstaat (> € 5).
Op verzoek van de klant schrijft De Bieb kosteloos op vertoon van het betalingsbewijs het biebabonnement van de klant voor de resterende looptijd over naar dat van een andere Nederlandse bibliotheek. 

Artikelen

Alle artikelen moeten worden terugbezorgd in de staat waarin ze werden uitgeleend. De klant is verplicht voor het lenen van een artikel te controleren of er niets ontbreekt of beschadigd is en is verplicht ontstane schade aan artikelen en andere eigendommen van De Bieb te melden en te vergoeden.
Voor geleende artikelen die niet binnen de gestelde uitleentermijn worden teruggebracht brengt De Bieb kosten in rekening:

  • (luister)boeken, tijdschriften € 0,10 per dag (tot een maximum van € 3)
  • speelleermaterialen € 0,10 per dag (tot een maximum van € 3)
  • dvds, cd-roms € 0,20 per dag (tot een maximum van € 6)

Bij discussie over al dan niet ingeleverde artikelen gaat De Bieb altijd uit van de informatie op de inleverbon.
Artikelen worden alleen uitgeleend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan anders dan voor eigen gebruik kopieën te maken van artikelen van De Bieb. 

Abonnementen

Uitleenvoorwaarden per abonnementsvorm staan vermeld op de website van De Bieb. Betaling van abonnementen is bij vooruitbetaling voor een jaar. 
Jaarabonnementen worden steeds stilzwijgend aan het begin van het kalenderjaar met een jaar verlengd. Na het eerste jaar is tussentijdse opzegging mogelijk, mits schriftelijk en met een opzegtermijn van een volle kalendermaand. Niet gebruikte abonnementsgelden worden terugbetaald mits het niet gebruikte bedrag minimaal 5 euro bedraagt. Alle andere abonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar, maar worden ook niet stilzwijgend verlengd. Wijzigingen in prijs en voorwaarden voorbehouden.

Privacy

De Bieb voor de Zaanstreek hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van de privacy van haar klanten, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aansprakelijkheid

De Bieb is niet aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen. De klant gebruikt de geleende artikelen op eigen risico.
De Bieb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging van eigendommen van de klant als gevolg van gebruik van geleende artikelen.
Bezoek aan de vestigingen van De Bieb is voor eigen risico en eigen rekening van de klant.
De Bieb voor de Zaanstreek is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van haar klanten tijdens bezoek aan een van haar vestigingen.
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie. 

Deze algemene voorwaarden zijn ingegaan op 1 januari 2013. Alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden zijn hiermee vervallen.