Skip to main content

Algemene voorwaarden

Toegang vestigingen

Alle vestigingen van De Bieb voor de Zaanstreek zijn vrij toegankelijk. 
Alle klanten kunnen gratis artikelen inzien en informatie vragen.
Men kan gratis gebruik maken van computers mits men in het bezit is van een geldig abonnement en de daarbij horende klantenpas.
Voor het inzien van sommige artikelen of het gebruik van specifieke apparatuur kan om legitimatie worden gevraagd.
De eigendommen van De Bieb zijn beveiligd tegen diefstal. De klant geeft bij voorbaat toestemming tot tassencontrole door het personeel. 
Een klant die zich niet gedraagt naar de aanwijzingen van het personeel of die de bepalingen van deze algemene voorwaarden overtreedt kan de toegang tot de vestiging(en) en het gebied voor de ingang van de vestiging(en) worden ontzegd.
Om het verblijf in de bibliotheekvestigingen zo aangenaam mogelijk te maken mag het gedrag van klanten andere klanten niet hinderen en verwacht De Bieb wederzijds respect tussen klanten onderling en tussen klanten en medewerkers.
Van iedere vorm van agressie, geweld of diefstal doet De Bieb aangifte. 
Het is niet toegestaan om in De Bieb of in het gebied voor de ingang van de vestiging(en) alcoholische dranken te nuttigen, te roken en/of verdovende middelen te gebruiken.

Inschrijven

Iedereen met een vast woonadres kan bij een vestiging van De Bieb op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een abonnement afsluiten.
Ook is het mogelijk om online een abonnement af te sluiten. Men moet zich legitimeren bij het ophalen van de klantenpas in een van de vestigingen.
Een geldig legitimatiebewijs is een niet verlopen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Bij inschrijving van een persoon jonger dan 14 jaar is toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger. Personen vanaf 14 jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. 
Een adreswijziging of een wijziging van het e-mailadres dient zo snel mogelijk aan De Bieb te worden doorgegeven. Eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een wijziging in het (e-mail)adres zijn geheel voor rekening en risico van de klant.
Door inschrijving verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord met de algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op de website van De Bieb.

Klantenpas

De klantenpas is strikt persoonlijk. Bij diefstal of verlies van de klantenpas dient De Bieb onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Tot het moment van melden is de klant aansprakelijk voor alle gevolgen van misbruik door derden. Bij verlies of beschadiging kan tegen betaling een duplicaat klantenpas worden verkregen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 
De Bieb is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling de klantenpas van een pashouder te blokkeren wanneer meer dan het toegestane te betalen bedrag openstaat.
Op verzoek van de klant schrijft De Bieb kosteloos op vertoon van het betalingsbewijs het biebabonnement van de klant voor de resterende looptijd over naar dat van een andere Nederlandse bibliotheek. 

Artikelen

De klant is verantwoordelijk voor de op de pas geleende artikelen.
Alle artikelen moeten tijdig worden terugbezorgd en in de staat waarin ze werden uitgeleend. Ontstane schade aan artikelen en andere eigendommen van De Bieb dient de klant te melden en te vergoeden.
De klant is verplicht te controleren of een artikel beschadigd is en of er niets ontbreekt voordat een artikel wordt geleend. Wanneer er sprake is van een beschadiging of een artikel niet volledig is dient de klant hier direct melding van te maken.
Na lenen moet de klant controleren of de juiste artikelen op de klantenpas geregistreerd staan en na inleveren of alle artikelen van de klantenpas zijn.
Wanneer niet de juiste artikelen op de klantenpas geregistreerd staan dient de klant hier direct melding van te maken bij De Bieb.
Voor geleende artikelen die niet binnen de gestelde uitleentermijn worden teruggebracht brengt De Bieb kosten (telaatgeld) in rekening.
Voor beschadigde en/of niet ingeleverde artikelen brengt De Bieb de dagwaarde van het artikel in rekening.
Wanneer u uw reservering niet ophaalt of als u deze niet tijdig annuleert brengen wij € 1,00 per artikel in rekening (Jeugdabonnementen uitgezonderd).
Artikelen worden alleen uitgeleend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan anders dan voor eigen gebruik kopieën te maken van artikelen van De Bieb. 

Abonnementen

Voorwaarden per abonnementsvorm staan vermeld op de website van De Bieb. Betaling van abonnementen is bij vooruitbetaling voor een jaar. Jaarabonnementen worden steeds stilzwijgend aan het begin van het kalenderjaar met een jaar verlengd. U kunt op elk moment uw abonnement opzeggen of omzetten in een ander abonnement. Zegt u het abonnement binnen een jaar op? Dan betalen wij geen lidmaatschapskosten terug. Opzeggingen gaan in op de eerste dag van de tweede kalendermaand na de opzegging. Bijvoorbeeld: een opzegging in de maand april, gaat in op 1 juni.  Uw abonnement kan pas worden beëindigd als u alle artikelen heeft ingeleverd en alle openstaande bedragen heeft voldaan.

Bij opzegging wordt het niet gebruikte abonnementsgeld en het niet gebruikte tegoed eerst verrekend met openstaande registraties. Als het bedrag dat overblijft 5 euro of meer bedraagt, wordt dit aan u terugbetaald.
Wijzigingen in prijs en voorwaarden voorbehouden.

Privacy

De Bieb voor de Zaanstreek hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van de privacy van haar klanten, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aansprakelijkheid

De Bieb is niet aansprakelijk voor de inhoud van de artikelen. De klant gebruikt de geleende artikelen op eigen risico.
De Bieb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging van eigendommen van de klant als gevolg van gebruik van geleende artikelen.
Bezoek aan de vestigingen van De Bieb is voor eigen risico en eigen rekening van de klant.
De Bieb voor de Zaanstreek is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van haar klanten tijdens bezoek aan een van haar vestigingen.
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie. 

Deze algemene voorwaarden zijn ingegaan op 18 april 2023. Alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden zijn hiermee komen te vervallen.