Organisatie en partners

Over ons

Organisatie

De Bieb voor de Zaanstreek heeft een culturele ANBI status.

Stichting Bieb voor de Zaanstreek - De Bieb voor de Zaanstreek
Westzijde 170a
1506 EK Zaandam
E-mail: contactformulier

 • KvK-nummer: 41231264
 • IBAN: NL07 RABO 0394 9243 71
 • Btw-nummer: NL 0028.41.745.B.01
 • RSIN nummer: 002841745

Bestuur

Marga Rosier, directeur.

Raad van toezicht

 • de heer A. Uijl (sinds 01-01-2016).
 • de heer M. Spapens, voorzitter (sinds 01-01-2018).
 • mevrouw S. de Boer (sinds 01-01-2020).

Beleid

U leest alles over ons beleid voor de komende jaren in het Beleidsplan 2019-2022.

Diensten

De Bieb op School

De Bieb startte in samenwerking met Agora en Zaan Primair eind 2014 de pilot De Bieb op School (DBoS), gebaseerd op het landelijke initiatief ‘de Bibliotheek op school’. Bibliotheek en basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Groot succes
Landelijk was het programma al zeer succesvol: de taalontwikkeling van leerlingen en de onderwijsopbrengsten van deelnemende basisscholen (o.a. in Limburg, Drenthe en Rotterdam) werden aantoonbaar verbeterd.

Ook in de Zaanstreek blijkt DBoS een groot succes! Begin 2015 werd een samenwerking met negen basisscholen uit de Zaanstreek gestart. Inmiddels is er een stijgende lijn te zien in het leesplezier bij de leerlingen en besteden de leerkrachten meer aandacht aan leesbevordering in de klas. Sinds augustus 2016 doen bijna alle Zaanse basisscholen mee!

Plezier in lezen krijgen en houden
Of kinderen wel of niet lezen maakt een groot verschil in hun leven. Goede lezers scoren niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Want lezen is essentieel voor leren. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. De Bieb op School zet zich ervoor in om te zorgen dat kinderen plezier krijgen én houden in het lezen!

Aanbod De Bieb op School
Met DBoS krijgen de Zaanse basisscholen:

 • een bibliotheekpasje voor iedere leerling waarmee artikelen geleend kunnen worden in een vestiging van De Bieb, in één van de drie BiebBussen of in de Biebcollectie op school;

 • screening door De Bieb van de eigen schoolcollectie;
 • ondersteuning van (lees)activiteiten op maat door de leesmediaconsulenten van De Bieb;
 • toegang tot SchoolWise. Hiermee kunnen leerlingen de collectie op school en in De Bieb raadplegen, filmpjes en websites bekijken en kan o.a. het leengedrag gemonitord worden.

Bibliotheek en de Zaanse basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.

De BiebAcademy

In de Zaanstreek heeft één op de zes mensen (30.000 volwassenen) moeite met lezen
en schrijven. De Bieb heeft sinds 2014 als doelstelling de bestrijding van laaggeletterdheid. De belangrijkste taak die we hierin onderkennen is gericht op preventie van laaggeletterdheid maar ook op curatief gebied is De Bieb actief, met een tweede belangrijke taak: de bestrijding van (digitale) laaggeletterdheid bij volwassenen door inzet van De BiebAcademy.

Klantenservice

 • Ledenadministratie
 • Informatie en advies

Facilitaire diensten

 • Verhuur cursusruimte De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Folders/ flyers en affiches van lokale (culturele) activiteiten
 • Gratis WiFi 
 • Studieplekken in De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Jaarlijks ruim twintig exposities in De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Bezorgdienst De Bieb aan huis voor minder mobielen
 • Uitleenpunten zorginstellingen.
Activiteiten

De BiebAcademy (volwasseneneducatie)

 • Trainingen en activiteiten voor laaggeletterden en NT-2.
 • Trainingen en activiteiten voor digitaal minder vaardigen.
 • Trainingen en activiteiten voor werkzoekenden.
 • Groepsbezoeken inburgeraars.

Bekijk complete aanbod

Kids & Jeugd

Producten

Gedrukte media

Boeken:

 • Hoofdcollectie
 • Twee schoolcollecties voor vijf scholen
 • Drie BiebBussen voor basisscholen
 • Zeven (kleine) collecties voor consultatiebureau's
 • Zaancollectie
 • Wisselcollecties Engelse boeken
 • 4You! in De Bieb Zaandam en De Bieb Krommenie (voor VMBO)
 • BoekStartcollectie (0-2 jaar)
 • Engels-, Duits-, Frans- en Spaanstalige boeken voor volwassenen en jeugd

Dag-, week- en maandbladen:

 • Dagbladen
 • Weekbladen
 • Maandbladen (tijdschriften voor volwassenen en jeugd)

Overigen:

 • E-books
 • Digitale luisterboeken
 • Luisterboeken

Dvd’s en cd-roms:

 • Films voor volwassenen en jeugd
 • Series voor volwassenen en jeugd
 • (informatieve) cd-roms voor volwassenen en jeugd

Databanken:

 • Literom (Wereldliteratuur)
 • Uittrekselbank
 • Consumentenbond
 • Theorie.nl
 • Van Dale
 • Compleet overzicht

Pc’s:

 • Pc's met MS-Office en (gratis) internet

App's:


Financiële verantwoording

Jaarrekening en verslag 2019

Doelstelling van de organisatie (Statuten)

De stichting stelt zich ten doel in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland werkzaam te zijn op het gebied van de informatievoorziening in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of daarmede maar enigzins in verband staat.

Visie

De Bieb voor de Zaanstreek presenteert zich op verscheidene plekken in de Zaanstreek als een openbaar toegankelijk en leerzaam instituut, waar het prettig toeven is. Om dit te realiseren hanteert De Bieb de volgende uitgangspunten:

1. De Bieb zet haar middelen in om een zo groot mogelijke groep leden van de Zaanse gemeenschap toegang te bieden tot haar informatiemiddelen. In ieder uitgiftepunt worden de artikelen zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de klanten die hiervan gebruik maken. Speciale aandacht gaat uit naar het beschikbaar stellen van digitale materialen. Behalve het fysieke materiaal wordt zoveel mogelijk digitaal materiaal aangeboden, niet alleen in de uitgiftepunten zelf, maar ook via de website.

2. De Bieb zet zich actief in voor het bevorderen van de leesvaardigheid onder de Zaanse jeugd. Voor het primair onderwijs is De Bieb dé samenwerkingspartner in de Zaanstreek. 

3. De Bieb ziet voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in de ondersteuning van cultuurverspreiding, met speciale aandacht voor lokale culturele initiatieven. Zo onderhoudt De Bieb een ruime collectie die is gericht op de Zaanstreek en geeft zij, waar mogelijk, ruimte aan tentoonstellingen die (de lokale) cultuur onder de aandacht brengen.

Missie

De Bieb voor de Zaanstreek biedt iedere inwoner van de Zaanstreek vrij en onbeperkt toegang tot informatie, kennis en cultuur.
De Bieb is gebaseerd op solidariteit: van de informatiemiddelen die zij beschikbaar heeft, kan iedereen gebruik maken. 
De Bieb is een duurzame instelling: het principe van lenen in plaats van kopen is een duurzaam alternatief voor consumentisme.
De Bieb is zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk aanwezig in de Zaanstreek en is daarmee een onlosmakelijk onderdeel van andere sociale, maatschappelijke en culturele structuren.

Beloningsbeleid

Personeelsleden van Stichting Bieb voor de Zaanstreek vallen onder de CAO Openbare bibliotheken.

Beleidsplan

Lees alles over ons beleid in 2020-2030

Voor de pers


U kunt voor vragen of informatie over De Bieb contact opnemen met Pien Jongenelen, Communicatie & PR:
t. 075 711 10 03
e. contactformulier 

Foto- en filmopnamen

Wilt u foto- en/of filmopnamen maken in één van onze vestigingen dan kunt u dit vooraf aanvragen bij Pien Jongenelen, Communicatie & PR:
t. 075 711 10 03
e. contactformulier