Organisatie en partners

Over ons

Organisatie

De Bieb voor de Zaanstreek heeft een culturele ANBI status.
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Stichting Bieb voor de Zaanstreek - De Bieb voor de Zaanstreek
Westzijde 170a
1506 EK Zaandam
E-mail: contactformulier

 • KvK-nummer: 41231264
 • IBAN: NL07 RABO 0394 9243 71
 • Btw-nummer: NL 0028.41.745.B.01
 • RSIN nummer: 002841745

Bestuur

Marga Rosier, directeur.

Raad van toezicht

 • meneer A. Uijl (sinds 01-01-2016).
 • meneer M. Spapens, voorzitter (sinds 01-01-2018).
 • mevrouw S. de Boer (sinds 01-01-2020).

Beleid

U leest alles over ons beleid voor de komende jaren in het Beleidsplan 2021-2030.

Diensten

 

Jeugd 0-18 jaar

De Bieb op School
De Bieb startte in samenwerking met Agora en Zaan Primair eind 2014 de pilot De Bieb op School (DBoS), gebaseerd op het landelijke initiatief ‘de Bibliotheek op school’. Bibliotheek en basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer en met plezier te lezen, op school én thuis. Vandaag de dag doen bijna alle Zaanse basisscholen mee!
Met DBoS krijgen de Zaanse basisscholen:

 • een bibliotheekabonnement voor iedere leerling waarmee artikelen geleend kunnen worden in een vestiging van De Bieb, in één van de drie BiebBussen of in de Biebcollectie op school;
 • screening door De Bieb van de eigen schoolcollectie;
 • ondersteuning van (lees)activiteiten op maat door de leesmediaconsulenten van De Bieb;
 • toegang tot SchoolWise. Hiermee kunnen leerlingen de collectie op school en in De Bieb raadplegen, filmpjes en websites bekijken en kan o.a. het leengedrag gemonitord worden.

De Bieb en de Zaanse basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.

Verlengde leertijd
Op een aantal basisscholen verzorgen onze leesmediaconsulenten in de Verlengde leertijd lessen rond leesplezier voor de groepen 1 tot en met 8.

Leesbevorderingsprojecten
Voor kinderen van 0-8 jaar heeft De Bieb in samenwerking met de gemeenten, basisscholen en GGD drie leesbevorderingsprojecten: BoekStartLeesvoeren Ik lees al!.
 
BoekStart in de kinderopvang

De Bieb biedt kinderopvangorganisaties in de Zaanstreek scholing, een Biebabonnement, hulp bij de collectie en streven naar voorlezen dagelijks op het rooster.

Voorlezen Thuis
Voorlezen is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Daarom ondersteunt De Bieb met Voorlezen Thuis gemotiveerde ouders die zelf onvoldoende in staat zijn om hun kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar, voor te lezen. Het doel van Voorlezen Thuis is dat de ouders het voorlezen geleidelijk aan zelf overnemen van de vrijwilliger, in de taal die zij het best beheersen. Het voorleestraject is dus een training voor de ouders en geen bijles voor het kind.

Plan Poelenburg/Peldersveld
Binnen dit plan van de gemeente Zaanstad is De Bieb actief op/voor peuterspeelzalen, consultatiebureaus en ouders middels adviezen, ondersteuning en activiteiten op het gebied van (voor)lezen.

De BiebAcademy (volwasseneneducatie)

In de Zaanstreek heeft één op de zes mensen (30.000 volwassenen) moeite met lezen
en schrijven. De Bieb heeft sinds 2014 als doelstelling de bestrijding van laaggeletterdheid. De belangrijkste taak die we hierin onderkennen is gericht op preventie van laaggeletterdheid maar ook op curatief gebied is De Bieb actief, met een tweede belangrijke taak: de bestrijding van (digitale) laaggeletterdheid bij volwassenen door inzet van De BiebAcademy. Bij De BiebAcademy kunnen volwassenen gratis taal- en computerlessen volgen gegeven door getrainde vrijwilligers (non-formeel) om hun basisvaardigheden te verbeteren.

Informatiepunt voor de Zaanstreek

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de (digitale) samenleving. De Bieb heeft het Informatiepunt opgericht om inwoners van de Zaanstreek te helpen die onvoldoende (digi)taalvaardig zijn om goed mee te kunnen doen. Bij het Informatiepunt helpen we mensen direct met vragen over onder andere websites van overheid en gemeente, MijnOverheid en belasting en toeslagen. De overheid vindt deze hulpfunctie een geschikte taak voor bibliotheken, omdat de openbare bibliotheek een voor iedereen bekende instelling is, laagdrempelig en betrouwbaar. Daarnaast past het Informatiepunt bij de taak die bibliotheken al uitvoeren: trainingen aanbieden op het gebied van de bestrijding van (digitale) laaggeletterdheid.
De Bieb voert het Informatiepunt uit in samenwerking met lokale partners en in opdracht van overheidsinstanties. Bij specifieke vragen verwijzen wij de klanten door naar lokale partners of naar de juiste overheidsinstantie.

Facilitaire diensten

 • Studieplekken in De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Gratis wifi.
 • Computers met internettoegang en Word, Excel en PowerPoint.
 • Verhuur cursusruimte De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Folders/ flyers en affiches van lokale (culturele) activiteiten.
 • Exposities in De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Bezorgdienst De Bieb aan huis voor minder mobielen
 • Uitleenpunten zorginstellingen.
Activiteiten

De BiebAcademy (volwasseneneducatie)

 • Trainingen en activiteiten voor NT-1 (laaggeletterden) en NT-2.
 • Trainingen en activiteiten voor digitaal minder vaardigen.
 • Groepsbezoeken inburgeraars.

Bekijk complete aanbod

Voor ouders en/of kinderen

Voor professionals

 • Training Open Boek voor leerkrachten.
 • Adviezen en ondersteuning.
Producten

 

Boeken

 • Hoofdcollectie verdeeld over vier vestigingen
 • Schoolcollecties voor negen basisscholen
 • Drie BiebBussen voor basisscholen
 • Collectie Nederlandse taal leren voor NT1 en NT2
 • Zeven (kleine) collecties voor consultatiebureau's
 • 4You! in De Bieb Zaandam en De Bieb Krommenie (voor VMBO)
 • BoekStartcollectie (0-2 jaar)
 • Engelstalige boeken voor volwassenen
 • Duits- en Franstalige boeken voor jeugd

Kranten en tijdschriften

 • Dagbladen
 • Weekbladen
 • Tijdschriften voor volwassenen en jeugd

Overig

 • E-books
 • Digitale luisterboeken
 • Luisterboeken voor volwassenen en jeugd
 • Stripboeken voor volwassenen en jeugd

Dvd’s en cd-roms

 • Films voor volwassenen en jeugd
 • Series voor volwassenen en jeugd
 • (informatieve) cd-roms voor volwassenen en jeugd

Databanken

 • Literom (Wereldliteratuur)
 • Uittrekselbank
 • Consumentenbond
 • Theorie.nl
 • Van Dale

Pc’s

 • Pc's met MS-Office en (gratis) internet

App's


Financiële verantwoording

Jaarrekening en jaarverslag 2020

Doelstelling van de organisatie (Statuten)

De stichting stelt zich ten doel in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland werkzaam te zijn op het gebied van de informatievoorziening in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of daarmede maar enigzins in verband staat.

Visie

De Bieb voor de Zaanstreek presenteert zich op verscheidene plekken in de Zaanstreek als een openbaar toegankelijk en leerzaam instituut, waar het prettig toeven is. Om dit te realiseren hanteert De Bieb de volgende uitgangspunten:

1. De Bieb zet haar middelen in om een zo groot mogelijke groep leden van de Zaanse gemeenschap toegang te bieden tot haar informatiemiddelen. In ieder uitgiftepunt worden de artikelen zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de klanten die hiervan gebruikmaken. Speciale aandacht gaat uit naar het beschikbaar stellen van digitale materialen. Behalve het fysieke materiaal wordt zoveel mogelijk digitaal materiaal aangeboden, niet alleen in de uitgiftepunten zelf, maar ook via de website.

2. De Bieb zet zich actief in voor het bevorderen van de leesvaardigheid onder de Zaanse jeugd. Voor het primair onderwijs is De Bieb dé samenwerkingspartner in de Zaanstreek.

Missie

De Bieb voor de Zaanstreek biedt iedere inwoner van de Zaanstreek vrij en onbeperkt toegang tot informatie, kennis en cultuur.
De Bieb is gebaseerd op solidariteit: van de informatiemiddelen die zij beschikbaar heeft, kan iedereen gebruik maken. 
De Bieb is een duurzame instelling: het principe van lenen in plaats van kopen is een duurzaam alternatief voor consumentisme.
De Bieb is zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk aanwezig in de Zaanstreek en is daarmee een onlosmakelijk onderdeel van andere sociale, maatschappelijke en culturele structuren.

CAO en beloningsbeleid

Personeelsleden van Stichting Bieb voor de Zaanstreek vallen onder de CAO Openbare bibliotheken.

Salaristabel 2021

Beleidsplan

Lees alles over ons beleid in 2021-2030

Partners van De Bieb

Voor de pers


U kunt voor vragen of informatie over De Bieb contact opnemen met Pien Jongenelen, Communicatie & PR:
t. 06 42 51 10 33
e. contactformulier 

Foto- en filmopnamen

Wilt u foto- en/of filmopnamen maken in één van onze vestigingen? Dan kunt u dit vooraf aanvragen bij Pien Jongenelen, Communicatie & PR:
t. 06 42 51 10 33
e. contactformulier