logo debieb

De Bieb startte in samenwerking met Agora en Zaan Primair eind 2014 de pilot De Bieb op School (DBoS), gebaseerd op het landelijke initiatief ‘de Bibliotheek op school’. Bibliotheek en basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Een groot succes

Landelijk was het programma al zeer succesvol: de taalontwikkeling van leerlingen en de onderwijsopbrengsten van deelnemende basisscholen (o.a. in Limburg, Drenthe en Rotterdam) werden aantoonbaar verbeterd.
Ook in de Zaanstreek blijkt De Bieb op School een groot succes! Begin 2015 werd een samenwerking met 9 basisscholen uit de Zaanstreek gestart. Inmiddels is er een stijgende lijn te zien in het leesplezier bij de leerlingen en besteden de leerkrachten meer aandacht aan leesbevordering in de klas. Sinds augustus 2016 doen bijna alle Zaanse basisscholen mee!

Jaarlijkse monitor

We kiezen bewust aan welke doelen we samen gaan werken en willen daarna natuurlijk weten of we op de goede weg zijn. De jaariljkse leesmonitor is onmisbaar om die doelen te formuleren en om vast te stellen in hoeverre ze worden bereikt. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, krijgen de school en De Bieb een duidelijk beeld van de veranderingen die hun samenwerking teweegbrengt bij leerlingen, leerkrachten en ouders.
De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen van de groepen 4 t/m 8, voor leerkrachten van groep 1 t/m 8 en voor de leesmediaconsulenten van De Bieb. Via deze vragenlijsten verzamelen we jaarlijks gegevens over:

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen;
  • de leesmotivatie van leerlingen;
  • de informatievaardigheden van leerlingen;
  • het leesbevorderend gedrag van leerkrachten;
  • onderwijs in informatievaardigheden.

Resultaten leesmonitor 2017

Plezier krijgen en houden

Of kinderen wel of niet lezen maakt een groot verschil in hun leven. Goede lezers scoren niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Want lezen is essentieel voor leren, zeker voor het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. De Bieb op School zet zich ervoor in om te zorgen dat kinderen plezier krijgen en houden in het lezen!

Met DBoS krijgen de Zaanse basisscholen: 

  • een bibliotheekpasje voor iedere leerling waarmee artikelen geleend kunnen worden in een vestiging van De Bieb, in één van de drie BiebBussen of in de Biebcollectie op school; 
  • screening door De Bieb van de eigen schoolcollectie;
  • ondersteuning van (lees)activiteiten op maat door de leesmediaconsulenten van De Bieb
  • toegang tot SchoolWise, een webbased programma waarmee leerlingen de collectie op school en in De Bieb kunnen raadplegen, waarmee zij filmpjes en websites kunnen bekijken en waarmee hun leengedrag gemonitord kan worden. 

Meer informatie over De Bieb op School

www.debibliotheekopschool.nl
www.stichtinglezenenschrijven.nl

Heeft u een vraag over De Bieb op School? Wij horen het graag, u kunt ons een bericht sturen via het contactformulier.